Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunning worden in procedure gebracht

Update juli 2023

De vastgestelde Nota van Uitgangspunten (hierna: NvU) d.d 18 februari 2021 voorziet in de kaders waarbinnen transformatie van de Plesmanlaan 100 mogelijk wordt gemaakt. In deze NvU zijn ruimtelijke randvoorwaarden gesteld waar de ontwikkeling op de planlocatie aan moet voldoen. Urban Interest en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over een bouwplan dat voldoet aan deze ruimtelijke voorwaarden uit de NvU, waarna de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Op 27 juni 2023 heeft het college ingestemd met de ter visie legging van de ontwerpvergunning en het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan Plesmanlaan 100 en de ontwerp omgevingsvergunning worden na publicatie, op 18 augustus 2023 voor de duur van 6 weken ter visie

gelegd.

Reden dat de stukken pas op 18 augustus gepubliceerd en openbaar worden, heeft te maken met de zomervakantie. We willen deze documenten zo veel mogelijk buiten deze periode ter visie leggen om iedereen voldoende gelegenheid te bieden zich op de hoogte te stellen van deze publicatie.

Wederom een mooie stap vooruit richting realisatie!

 

Welstandscommissie akkoord op voorgenomen plannen

Update maart 2022

Op 16 maart jl. hebben wij in goed overleg met de gemeente akkoord ontvangen van de welstandscommissie op de voorgenomen transformatie van Plesmanlaan 100.

Graag delen wij met geïnteresseerden en omwonenden een laatste stand van zaken en impressies van de toekomstige Plesmanlaan.

Opvolging participatie

28 juni 2021

Onze inhoudelijke reactie op de tweede participatieronde hebben wij verzameld in een inhoudelijk memo. Voor de inhoud hiervan verwijzen wij u graag naar het memo, te downloaden via onderstaande button.

Tevens hebben wij inhoudelijke reacties mogen ontvangen via deze website. Deze reacties delen wij graag met u, u treft hiervan een afschrift onder de download link. Inzendingen hebben wij vanwege privacy geanonimiseerd.

Download Memo

Noot van de gemeente Leiden

De procedure voor Plesmanlaan 100
26 april 2021

De gemeenteraad heeft de Nota van Uitgangspunten (NvU) op 18 februari 2021 vastgesteld. De gemeenteraad heeft hiermee (beleids)uitgangspunten van de gemeente vastgesteld voor deze ontwikkeling. Hiermee heeft de ontwikkelaar een kader voor de uitwerking van de plannen in het (verdere) ontwikkelproces van dit transformatieproject. De gemeenteraad moet uiteindelijk een nieuw bestemmingsplan voor de locatie vaststellen.

Het initiatief om het kantoorpand te transformeren naar woningen past niet in het bestemmingsplan en de gemeente dient dit bestemmingsplan te wijzigen. Er is ook een omgevingsvergunning voor de bouw/ verbouw van het pand nodig. De coördinatieregeling maakt het mogelijk de verschillende procedures die benodigd zijn om het project te realiseren, te combineren en gelijktijdig te doorlopen. Urban Interest wil graag de coördinatieregeling laten toepassen en heeft hiertoe een verzoek aan het college in voorbereiding.

Momenteel laat Urban Interest nog diverse onderzoeken doen die benodigd zijn voor het bestemmingsplan. De gemeente stelt op basis van die onderzoeken en het uitgewerkte bouwplan het bestemmingsplan op. Urban Interest bereidt de aanvraag omgevingsvergunning voor en dient deze vervolgens in. De gemeente brengt het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en de eventuele overige ontwerpbesluiten die benodigd zijn voor het project – vermoedelijk na de zomer 2021 – in procedure. Na instemming van het college start de zienswijzeperiode, waarin een ieder kan reageren op de ontwerpbesluiten door een zienswijze in te dienen Later dit jaar of begin 2022 wordt het – eventueel op basis van de ingebrachte zienswijzen gewijzigde – bestemmingsplan ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Lees meer hierover op de website van de gemeente

Opvolging participatie

Op 18 februari heeft de gemeenteraad de zogenoemde Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten vormen het kader waarbinnen de ontwikkeling verder wordt vormgegeven.

In deze tweede participatieronde informeren u over de uitwerking van de plannen en hoe wij als ontwikkelaar input uit de vorige participatierondes (waar mogelijk) hebben verwerkt. Onderwerpen die op deze pagina én in de video aan bod komen:

 • Stedenbouwkundige opbouw en beeldkwaliteit
 • De binnentuin en een groene omgeving
 • Duurzaamheid
 • Programma
 • Verkeer en parkeren

***reactietermijn gesloten***

In het kort

3 onderwerpen centraal bij de herontwikkeling van Plesmanlaan:

 1. Invulling geven aan de zichtlocatie aan de kruising Plesmanlaan en Haagse Schouwweg;
 2. Programmering en volumeopbouw aansluiten op het gemengde stedelijke woonmilieu, de Stadsentree Leiden West, dat rondom de Plesmanlaan aan het ontstaan is;
 3. Aansluiten op het nieuwe woonmilieu rondom de Verbeekstraat en het luwe woonmilieu van de Bockhorst.

Ook houden we rekening met de belangrijkste punten ontvangen vanuit eerdere participatierondes:

 • Hoogte en massa
 • Uitzicht, geluid, bezonning
 • Druk op voorzieningen woonwijk
 • Parkeren en verkeer
 • Wenselijkheid voorzieningen in de plint van het gebouw

Duurzaam bouwen

Voor de transformatie van de Plesmanlaan volgen wij actuele wet- en regelgeving gericht op circulair bouwen.

Bovendien houden wij rekening met onderstaande en hebben wij gekeken naar:

 • Vermindering verharding – binnentuin, aanvullend groen – aansluiting bij te vernieuwen openbaar gebied en de groensstructuren ter verbetering van de biodiversiteit.
 • Aardgasvrij bouwen (onderzoek warmtekoudeopslag (WKO) en WTW installaties in de appartementen)
 • Afvoer hemelwater op het omliggend oppervlaktewater
 • Onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame bouwmethoden

Ter informatie: gemeente Leiden heeft kenbaar gemaakt dat voor inrichting van de openbare ruimte een separate participatie gestart zal worden. Invulling hiervan is daarmee uitgesloten van dit participatietraject.

Programma voorzieningen

De functionele invulling van het gebouw voorziet naast woningen in diverse algemene functies.

Er wordt gezocht naar (een combinatie van) voorzieningen die goed aansluiten bij de woningbouw. Voorbeelden: kleinschalige daghoreca, fitness of een wasserette. Wij doen tevens onderzoek naar de mogelijkheid om flexibele werkplekken te creëren en/ of het bieden van ruimte aan kleinschalige startups. Goed om te weten: detailhandel is niet toegestaan.

Programma wonen

Gevarieerd woningenaabod van een-, twee- en driekamerappartementen.

 • 20% Sociale huurwoningen
 • Minimaal 40% middenhuurwoningen

Onderstaande indelingen zijn concepten, aan de afbeeldingen kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

Verkeer en parkeren

Het bestaande parkeerbeleid is en blijft leidend.

U heeft zorgen geuit over de parkeerdruk op de wijk. Het uitgangspunt is dat parkeren wordt opgelost in de bestaande garage en dat aan nieuwe bewoners geen vergunningen worden verstrekt voor parkeren op straat. Hiermee ontstaat geen aanvullende parkeerdrukte in de woonwijk. Bezoekers parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen in de garage.

Aanvullend zetten wij in op het stimuleren van openbaar vervoer gebruik en alternatieve mobilteitsconcepten zoals deelauto’s en deelfietsen. Hierdoor zal het private autogebruik afnemen of in ieder geval lager liggen.

Toegewezen plekken voor fietsen en afvalberging

Globale impressie van de transformatie Plesmanlaan

Reactietermijn gesloten

Tot 26 april konden vragen, opmerkingen of suggesties worden ingestuurd.