Welkom

Wij nemen u graag mee in de voorgenomen plannen

Urban Interest is als vastgoedeigenaar betrokken bij de Middachtensingel 133 en de Kamphuizenlaan 73 te Arnhem. Omdat wij kansen zien om op deze locatie woningen toe te voegen, hebben wij het initiatief genomen om de voorgenomen plannen te bespreken met de gemeente.

Er lijken mogelijkheden te zijn voor een herontwikkeling op deze locaties. Het gaat om een ontwikkeling die meerwaarde heeft voor de omgeving, de wijk en de stad. De plannen moeten bijdragen aan de Arnhemse ambities. Arnhem staat de komende jaren immers voor een aantal belangrijke opgaven gesteld. De stad is in trek bij inwoners, bedrijven en bezoekers. Niet alleen ten opzichte van de regio maar in een steeds groter verband. De groei die dit met zich meebrengt willen we benutten om de stad aantrekkelijker, vitaler en socialer te maken. Gezien het groene karakter van Arnhem vergt dit innovatieve oplossingen in het ruimtegebruik van de stad.

Praat mee over deze ontwikkeling

Wij horen graag uw feedback

Arnhem wil bij ontwikkelingen omwonenden en stakeholders vroeg betrekken. Om inzicht te verkrijgen in uw wensen en ideeën voor de omgeving is er in eerste instantie contact gezocht met de wijkplatforms Presikhaaf en Over ’t Lange water. De volgende stap in onze verkenning is de wijk in brede zin te benaderen. Vandaar dat we u hebben uitgenodigd om onze pagina te bezoeken. De pagina biedt u inzicht in de mogelijkheden van ontwikkeling van de locaties, maar is des te meer bedoeld inzicht te krijgen in uw belangen.

Graag horen wij wat u belangrijk vindt in uw wijk en uw eerste reactie over het toevoegen van woningen op de locaties. U treft hiervoor onderaan deze pagina een kort invulformulier. Wij nodigen u van harte uit om hier gebruik van te maken en uw wensen en bevindingen kenbaar te maken.

Ieder initiatief moet aansluiten bij de Arnhemse ambities

Aantrekkelijk wonen voor iedereen

Ontwikkelen naar een aantrekkelijke, gezonde, groene en duurzame stad

Versterken economisch, creatief en cultureel klimaat

Vergroten van duurzame en innovatieve mobiliteit

Locaties centraal

Een indruk van de mogelijkheden

De Middachtensingel is gelegen in Presikhaaf. Urban Interest is hier eigenaar van diverse winkels. Als eigenaar kijken we altijd naar het functioneren van de ‘functies’ en of er mogelijkheden zijn ter verbetering (of toevoeging). Op deze locatie zien we mogelijkheden om het lage deel van dit winkelcentrum te slopen en hier nieuwbouw in de vorm van woningbouw (appartementen) voor in de plaats terug te bouwen. Een aantrekkelijke optie omdat ook in Arnhem de vraag naar woningen groeiende is. We zien tevens kansen om een kwaliteitsslag te maken in het aanbod van de huidige voorzieningen.

De Kamphuizenlaan is gelegen aan de andere kant van het water. Op het terrein is thans een woonflat en een garagebedrijf gevestigd. Hier zien we kansen om tegen het bestaande woongebouw de woningbouw uit te breiden en volume toe te voegen.

Programma

Onderdelen waar wij aan denken

De mogelijkheden voor een programma zijn uitgewerkt in een model. Er kan op de locatie Middachtensingel een woonprogramma worden toegevoegd van circa 40 tot 50 appartementen. Aandachtspunt is dat de levendigheid van de plint op straatniveau wordt versterkt. Hiermee krijgt de algehele uitstraling en de aansluiting op de openbare ruimte mogelijk een kwaliteitsimpuls. Dit kan door invulling van de plint met woningen of een invulling met commerciële voorzieningen.

Voor de locatie Kamphuizenlaan is ook een model gemaakt van de mogelijkheden. In dit model kunnen circa 70 woningen worden toegevoegd. Aandachtspunten voor de uitwerking hier zijn met name de toegankelijkheid het parkeren en de aansluiting op het gebied.

Doelgroepen

Nader te onderzoeken

Arnhem kent de verplichting om in ieder nieuwbouwplan met woningen minimaal 30% sociale woningen op te nemen. Daarnaast zal de focus liggen op woningen in het middenhuursegment. Graag benaderen we de doelgroepen zo breed mogelijk. Wij vinden namelijk dat wonen, voor iedereen is!

Presikhaaf kent een groot aandeel eengezinswoningen welke natuurlijk bij uitstek geschikt zijn voor de huisvesting van gezinnen. De appartementen vinden daarentegen een betere aansluiting bij starters en jongeren of de doelgroep vanaf 55 jaar. Graag verkrijgen wij inzicht in de woonwensen van deze doelgroepen. Een starter heeft bijvoorbeeld meer behoefte aan een kleinere woning, waar de doelgroep van 55+ waarschijnlijk behoefte heeft een aan ruimere woning. Dit omdat deze doelgroep over het algemeen een eengezinswoning achterlaat en daar gewend is aan de ruimte.

Duurzaamheid

Oog op de toekomst

We voelen ons verantwoordelijk voor het creëren van een hoogwaardige en gezonde leefomgeving voor onze huidige en toekomstige generaties. De ontwikkeling en realisatie van deze locaties dragen bij aan het versterken van de leefomgeving, sociale samenhang en verduurzaming van de omgeving.

Sociale duurzaamheid

  • Veilige leefbare plint: robuuste materialen in de plint, groene inrichting, goede zonering, aantrekkelijke materialen
  • Representatieve entree: uitnodigend, goede vindbaarheid entree, goede Integrale toegankelijkheid
  • Fietsenstalling: goed bereikbaar en zichtbaar, voldoende capaciteit, afgesloten en overdekt.

Gezondheid
Veel daglicht, zonnige buitenruimten, uitzicht over de Middachtensingel, gezonde materialen zonder schadelijke emissies, groen bevordert de luchtkwaliteit, attractief trappenhuis om beweging en ontmoeting te stimuleren, goed verlicht.

Ruimtelijke kwaliteit
Aansluiting op de aanwezige stedenbouwkundige structuur, aansluiting op de openbare ruimte, gevarieerd programma, lang mooi blijvende materialen, onderzoeken mogelijkheden toevoegen groen.

Trias energetica
Reduceren energiebehoefte, energiebesparende maatregelen en materialen, aanwezigheidsdetectie verlichting, gasloze woningen.

Reactietermijn participatie gesloten